Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sct. Jacobi Kirke, Varde
We create relations

Ledige stillinger

 

Kirkebogsførende sognepræst til Varde Pastorat

17-01-2023 Stillingsopslag

Stillingen som sognepræst i Varde Pastorat, Varde Provsti er ledig til besættelse pr. 1. april 2023. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er klassificeret i løngruppe 2 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, Vestervold 1, 6800 Varde. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til: kmrib@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest ved opslagets udløbsdato d. 6.februar kl. 15.00.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embedsbeskrivelse

Vi søger en grundtvigsk funderet præst, som værdsætter at indgå i samarbejdet med sognets øvrige tre præster, sognets kirke- og kulturmedarbejder og kirkens øvrige ansatte. Det vægtes højt, da kirken har mange ansatte, og vi værner om det gode arbejdsmiljø.

Sognet har 15.274 indbyggere, hvoraf 12.805 er medlemmer af folkekirken (pr. 1/1-2022). Sognet består af Varde by samt landsbyerne Mejls, Orten samt Tinghøj og ligger geografisk placeret i nærheden af Vesterhavet og tæt på Esbjerg med gode jobmuligheder for ægtefælle/samlever i det vestjyske.

Varde by er en gammel købstad med et varieret tilbud indenfor skoler, handel, kultur, fritidsaktiviteter og foreningsliv. Sct. Jacobi Kirke ligger ved byens torv og er en stor middelalderkirke med flere senere tilbygninger. Kirken har plads til ca. 450 personer, og er berømt for sit Marcussen-orgel. Der er tre kirkegårde i Varde by, de to nyeste af disse har tilknyttet eget kapel.

I juli 2022 påbegyndtes bygning af nyt sognehus – ”Kirkens Hus” – centralt i byen, i umiddelbar nærhed af kirken. Vi forventer at tage det i brug i slutningen 2023, hvorefter det skal være den daglige ramme for arbejdet i sognet og Varde provsti.

KIRKELIVET

Er meget varieret og aktivt med god kirkegang. Der holdes to gudstjenester hver søndag, samt fyraftensgudstjeneste på onsdage. Der er et godt samarbejde med områdets skoler og med plejehjem, kaserne og byens foreninger.

Vores nye præst tilknyttes Frelloskolen og Mejls-Orten-Tinghøj friskole, som er Grundtvig-Koldsk.

En stor og stabil gruppe frivillige deltager aktivt i at understøtte de aktiviteter, der sættes i gang.

Vi holder af traditioner og er samtidig imødekommende overfor nye tiltag, så længe de er teologisk velfunderede. Udover de kerneydelser, der er knyttet til stillingen, deltager præsterne efter interesse og behov i en lang række aktiviteter. Her kan fx nævnes baby­salmesang, sorggruppe for unge, foredrag og tværkulturelle tiltag. Studiekreds, læsekreds og prædikenværksted er også mulige tilbud i sognet.

Der er desuden tradition for, at menighedsrådet arrangerer sogneaftener i samarbejde med Grundtvigsk Foredragsforening, Indre Mission, KFUM og KFUK, FDF og Varde Y´s mens Club.

VI TILBYDER

Et alsidigt præstearbejde, hvor der er plads til at sætte sit eget præg på aktiviteter og hverdag. Et arbejde hvor du har mulighed for at udvikle og afprøve idéer, hvor der er højt til loftet, og hvor der ikke behøver være langt fra idé til handling.

Vores nye præst får mulighed for at være med til at præge hverdagen i det nye ”Kirkens Hus”, som vil tilføre helt nye muligheder til sognets kirkeliv og de ansatte. Menighedsrådet har tradition for at være lydhør overfor idéer og bakker op omkring præstearbejdet.

Vores nye præst bliver en del at et team på fire præster, hvor der er plads til forskellighed og fokus på det kollegiale.

PERSONALET

Varde kirkes personale fordeler sig mellem kirkens personale, personale ved kirkegårdene, samt ved det fælles regnskabskontor, der servicerer andre sogne i provstiet. Ved kirken er der tilknyttet en daglig leder, to kirketjenere, to organister, en kirke- og kulturmedarbejder, tre kordegne, og i alt fire præster.

Vi lægger vægt på det gode kollegaskab på tværs af faggrupper. Vi har en tæt og konstruktiv dialog om de kirkelige handlinger og aktiviteterne i kirken og prioriterer at have en god ånd i det daglige arbejde.

MENIGHEDSRÅDET

Består af 15 valgte medlemmer og stedets fire præster samt en medarbejderrepræsentant. Der er et velfungerende og konstruktivt samvirke i råd og udvalg. Rådet blev sammensat på valgforsamlingen i 2020, og medlemmerne afspejler kirkelivets mangfoldighed i sognet med en grundtvigsk, en folkekirkelig og en indremissionsk gruppe. Samarbejdet er præget af gensidig respekt for den forskellighed, der kommer af, at de forskellige kirkelige foreninger er repræsenteret. 

EMBEDSBOLIGEN

Til stillingen er knyttet tjenestebolig på Vestervold 1, 6800 Varde. Boligen, som er på 414 m2, og består af køkken, stue, 10 værelser, to badeværelser, samt kontor med egen indgang. Derudover en lukket have.

KONTAKT

Menighedsrådsformand Karen Vendler tlf. 2856 0048 eller sognepræst Mette Hvid-Olsen tlf. 2136 0508