Kirkegårdskontor / Kirkegårde
Varde Kirkegårde
Lundvej 12
6800  Varde

Tlf.                       75 22 08 44
Fax:                     75 22 09 05

Mobil                 24 80 97 17 (Kirkegårdsleder, Poul Erik Bredal)

Mail:                  kirkegaard@varde-kirke.dk
Web:                  www.vardekirke.dk

Kontoret holder åbent efter aftale.
Telefontid:
Mandag til onsdag: 9.00 - 13.00
Torsdag: 9.00 - 15.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Lukket på helligdage- samt fredagen efter Kr. himmelfartsdag.

 

 


I Varde sogn findes 3 meget forskellige kirkegårde.

 Arnbjerg kirkegård, beliggende Lundvej 6, er taget i brug ca. 1880. Kirkegården ligger smukt med de store bøgetræer fra Arnbjerganlægget som baggrund. Området repræsenterer i det store og hele den traditionelle kirkegårdskultur, med gravsteder med thujahæk, der giver mulighed for individuel anlæggelse af gravstedet. Endvidere er der i 1988 udlagt et areal til urnegravsteder i græs.
På kirkegården findes 7 fredede gravminder for frihedskæmpere, hver med en bronzeplatte med inskriptionen: ”Faldet i Danmarks Frihedskamp 1940-1945”
På kirkegården er kapel.Læs udviklingsplanen for Arnbjerg kirkegård

Østerlund kirkegård beliggende Lundvej 48A, er den nyeste kirkegård, der blev anlagt fra 1952 -1960 og taget i brug i 1967. Kapellet er bygget i 1981 og taget i brug samme år.


Kirkegården har et parklignende udseende og er anlagt med gravgårde, hvor der både findes traditionelle gravstedsformer, gravgårde med græs eller bunddække til kister og urner og fællesgrave til kister og urner, således, at der kan tages hensyn til mange forskellige ønsker.

Læs udviklingsplanen for Østerlund kirkegård Læs udviklingsplanen for Østerlund kirkegårdLæs udtyndingsplan for gravgård 10

Den Gamle Kirkegaard ligger ved siden af Sct. Jacobi kirke og er byens ældste ibrugtagne kirkegård. Den sidste kistebegravelse fandt sted ca. 1926, siden henlå kirkegården som fredet og kommunen havde vedligeholdelsespligten.


Menighedsrådet overtog fra 1982 igen ansvaret for og dermed vedligeholdelsen af kirkegården og foretog en omfattende omlægning af hele kirkegården. Der blev anlagt  en urnegravgård, omkranset af en cirkel af bøgepur midt på kirkegården. Urnestykket blev taget i brug i 1984. I 1995 blev anlagt endnu en urnegravgård. De gamle gravsten, der står udenfor urnegårdene, er i videst mulig omfang placeret på deres oprindelige pladser.

 Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted?


Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte. I første omgang de rent praktiske, som bedemandsforretningerne kan tage sig af. Derefter kommer spørgsmålet om valg af gravsted.


I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale åbent om begravelsesformer, det vil sige begravelse eller ligbrænding og valg af begravelsesplads.
Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket, står de efterladte overfor en vigtig beslutning, når gravstedet skal vælges. En beslutning, der kan række frem i tiden og måske skal tilpasses flere generationer. Det er vigtigt at vælge rigtigt, tag derfor god tid med denne beslutning.


Normalt foregår begravelse/bisættelse fra kapellet på den kirkegård, hvor man vælger gravstedet. Dog kan begravelse/bisættelse altid finde sted fra Sct. Jacobi Kirke, hvis man ønsker dette.

Erhvervelse af gravsted
Udtagelse af gravsted foregår på den kirkegård hvor gravstedet ønskes. Tid og mødested for udpegningen af gravsted aftales med Kirkegårdskontoret på tlf. nr. 75 22 08 44.
Der vil på kirkegården være en medarbejder, som kan vise og vejlede ved valg af gravsted.
Når man har valgt et gravsted, må man respektere de bestemmelser, der gælder for den pågældende gravstedstype. Disse bestemmelser er pålagt gravstedet af hensyn til nabogravstederne og for at bevare et smukt helhedsindtryk.


Ved erhvervelse af et gravsted udstedes et gravstedsbrev.
Et gravsted (med en eller flere pladser) erhverves for en fredningsperiode på 30 år for en kistegrav og 20 år for en urnegrav.


Ved begravelse i et allerede erhvervet gravsted, skal fredningsperioden forlænges, så den altid er nævnte åremål fra sidste begravelse. Når fredningsperioden udløber, kan brugsretten til gravstedet fornyes for en ny periode eller en del deraf, dog mindst 5 år.

Gravstedtyper
På de 3 kirkegårde er der flere forskellige muligheder for valg af gravsteder:Arnbjerg Kirkegård:

  • Traditionelle gravsteder. Individuelle gravsteder med thujahæk til kiste eller urne.
  • Urnegravsteder i græs. Disse gravsteder kan anlægges med brostenskant omkring mindestenen, med bunddække eller med bed foran mindesten. Gravstederne anlægges og vedligeholdes af kirkegården for gravstedsbrugerens regning.

Østerlund Kirkegård:

  • Individuelle gravsteder. Gravsteder med thujahæk til kiste eller urne.
  • Urnehaver. Felter med bund af vintergrønt. Mindesten i tilhugget natursten med mål på 50x15x10 cm. Der kan anbringes mindre buketter i gravstedets hjørner eller på gangarealet. Anden plantning må ikke foretages. Gravstederne vedligeholdes af kirkegården.
  • Kistegrave i græs m/liggesten . På gravstedet må ikke plantes blomster eller andet. Der må anbringes buketter i spidsvaser ved gravstenene. Gravstederne vedligeholdes af kirkegården.
  • Kistegravsteder i græs. Ryghække af thuja, langs hækkene er lav stedsegrøn bund. Foran mindestenen kan plantes forårs- og sommerblomster. Gravstederne vedligeholdes af kirkegården.
  • Urnegravsteder med anlæg. Gravstederne anlægges efter ønske, dog må beplantningen ikke være til ulempe for hække eller andre gravsteder.
  • Urnegravsteder i græs. Mindestenen skal være liggende, der må ikke plantes blomster eller andet, buketter kan anbringes i spidsvaser. Græsset vedligeholdes af kirkegården.
  • Fællesgrave. Denne gravgård er udlagt dels som urnefællesgrav og dels som kistefællesgrav. Der er ikke mulighed for markering af gravstedet idet området skal imødekomme ønsket om den anonyme fællesgrav. Buketter kan lægges ved mindestenen. Græsset vedligeholdes af kirkegården.

Den Gamle Kirkegaard:

  • Urnegrave med anlæg. Gravgården er omkranset af bøgehæk. Bag mindestenen plantes takshæk og bunddække. Foran stenen kan anlægges bed til forårs- og sommerblomster samt plantes mindre planter efter aftale med kirkegården. Gravsteder anlægges og vedligeholdes af kirkegården.
  • Urnegrave i græs. Mindestenen nedlægges i plan med græsset. Der må ikke plantes på gravstedet. Buketter og kranse kan lægges på mindestenen.Bestemmelser for gravminder


Med mindre andet er anført kan alle gravstensformer anvendes. Gravminderne kan være forarbejdet ikke blot af sten, men også af træ, jern eller andet materiale.
Gravmindernes form bør være enkel, særlig hvor kunstnerisk medvirken er anvendt.
Gravmindernes højde må ikke overstige 120 cm over foranløbende gangsti.


Gravminderne skal anbringes mindst 30 cm fra gravstedets baghæk, og mellem gravminder og baghæk må ingen beplantning eller udsmykning foretages. Opretstående gravminder bør sædvanligvis anbringes på gravstedets bageste del.


I øvrigt henvises til vedtægter for Varde sogns Kirkegårde, der kan udleveres fra kirkegårdskontoret, eller ses her:

Arnbjerg kirkegårdsvedtægt
Østerlund kirkegårdsvedtægt

Den Gamle Kirkegaard kirkegårdsvedtægt


Gravstedets vedligeholdelseVisse gravstedstyper skal vedligeholdes af kirkegården. På øvrige gravsteder har den, som har brugsretten til gravstedet ansvaret for, at gravstedet holdes i sømmelig stand.
For gravsteder med beplantning kan dette gøres på én af tre måder:

  • Gravstedsbrugeren kan selv foretage renholdelse m.m.
  • Gravstedsbrugeren kan aftale renholdelse m.m. med kirkegårdskontoret for et år ad gangen.
  • Gravstedet kan omdannes til legat-gravsted , så kirkegården vedligeholder gravstedet og udskifter planter, hvis de går ud eller bliver for store.