Det nye år 2024 

 


Det store tema i 2024 vil fortsat være kirkehusbyggeriet. Nu nærmer vi os et færdigt hus, og 2024 bliver året, hvor vi flytter ind. Menighedsråd og medarbejdere har sikret en god forankring af opgaverne omkring grøn omstilling og energibesparelser, og dette arbejde vil udvikle sig løbende, bl.a. i samspil med Stift og Provsti.

 

Forretningsudvalget 

 

I 2024 vil forretningsudvalget bl.a. arbejde med særligt fokus på følgende emner: 

Besvarelse af evt. henvendelser fra kirkeministeriet, biskoppen og provstiet 
Være forum for drøftelser af emner som skal tages op i menighedsrådet, herunder udarbejdelse af dagsordener til menighedsrådets møder 
Som ansættelsesudvalg føre lønforhandlinger og sørge for kompetence- og personaleudvikling samt påse, at stillingsbesættelser sker i overensstemmelse med menighedsrådets beslutninger 
Ibrugtagning af det nye kirkens hus samt afvikling af hidtidige lejemål
Styregruppen 2024

 

Byggeriet har været i gang siden juli 2022 (planlægning siden 2017) og ifølge tidsplanen vil vi få overdraget huset til ibrugtagning primo februar 2024. Aftaler med leverandører af nyt inventar skal herefter effektueres, og inventar, som genbruges, flyttes på plads. Så snart det giver mening, vil styregruppen blive nedlagt.

 

Ressourceforbrug 

Ressourceforbrug dækker både over personale og materiel. Menighedsrådet har vedtaget budget for 2024, og følger udviklingen meget nøje. Der er et løbende fokus på at opnå bedst mulige tilbud ved indkøb og ved gennemførelse af projekter. I en aktuel situation må vi være parat til at foretage besparelser, hvor dette måtte være nødvendigt, herunder er der et særligt fokus på energibesparelser. Afsluttende bemærkninger 

Menighedsrådet går med 2024 ind i sit fjerde år i perioden. Året vil være meget præget af indflytning i det nye kirkens hus, men det er også et valgår. Valgbestyrelsen vil træde sammen, og der inviteres til orienteringsmøde i foråret. Valgforsamlingen finder sted den 17. september 2024.